Referat styremøte 11/2-20

REFERAT STYREMØTE 11 FEB 2020

 

Tilstede: Thor -Arne. Harald. Magne. Bente. Irene. Monica.

Sak 1. Konstituering av nytt styre. Ok.

Sak 2. Terminfestede arrangementer.

Tysk mønster 10 Mai.

Magne ansvarlig der.

Arrangementkomiteen er med på møte før utstilling.

Skriver : Vivi Storruste

Ringsekretær: Inger Kristiansen

Thor Arne og Harald sjekker pokaler.

Vipps må ordnes.

K-Test 18 April.

BMX banen er bestilt.

Dommere er Trond-Egil Groth og Steinar Aagaard, disse er bekreftet.

Kontakte arrangementskomiteen.

Ferdselsprøve 13 juni – dommer Trond-Egil Groth

Leder kontakter han for gjennomgang .

Utstilling 19 sept .

Magne ordner dommer til utstilling .

Bente ordner dommer i lydighet.

Leder sjekker ringsekretær og skriver.

 

Sak 3.Veien videre.

Utstillingstrening – Magne hjelper til

Trening til ferdselsprøve

Kurs med instruktør

Dette blir tatt opp med medlemmer på møte 11 mars

Sak 4. Medlemsmøter

Møte grenland dyrepensjonat 11 mars kl 18

Sak 5. Eventuelt.

Det ble levert en anbefaling for et medlem som vil søke utdanning

som instruktør trinn 1 i NKK sin regi.

Endelig vurdering foretas når det aktuelle medlem har levert nødvendig dokumentasjon.

Det er styrets oppgave deretter å skrive endelig anbefaling.

Rep møte 4-5 april 2020.

Leder Thor Arne Moen representerer avdelingen og Inger Kristiansen stiller som observatør

Påmelding sendt 12 Februar .

Informasjon;

Leder informerte styret om at det heretter blir 1 mail adresse til leder , og 1 felles mail adresse til styre

Neste Styremøte 24 mars hos Magne kl19.00

 

Ref: Monica Moen

Sekretær

 

SAKSLISTE STYREMØTE 11.FEBRUAR

 

Sted: Grenland Dyrepensjonat kl.19.00

  

Sak 1 Konstituering av nytt styre

Sak 2 Terminfestede arrangementer

Utstilling etter tysk mønster , dommer er Ulla Hansen

Karaktertest, dommere Steinar Aagaard og Trond-Egil Groth

Ferdselsprøve, dommer Trond Egil Groth

Utstilling med Lydighetsprøver, dommere mangler i begge disipliner

Sak 3 Hvordan skal veien videre legges i 2020

Eksempelvis trening, kurs med innleide instruktører , bruks/lydighet

Sak 4 Medlemsmøter

Sak 5 Eventuelt

 

 

Thor Arne Moen

 

leder

 

 

 

Årsmøteprotokoll 04.02.20

ÅRSMØTEPROTOKOLL 4 FEB 2020 AVD GRENLAND

Sted:Kulesbua kl 19 .00

21 medlemmer tilstede.

 

Åpning V/ leder Inger Kristiansen

Avklaring og godkjenning av antall stemmeberettige.

Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble enstemmig godkjent

Valg av ordstyrer:

Nestleder :Harald Mørch Uldal ble foreslått av valgkomiteen.

Kandidaten ble enstemmig godkjent

Referent: Monica Moen

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning ble gjennomgått og presentert av Monica Moen .Årsberetningen ble godkjent med følgende tilføyelse til punktet vedrørende bronsemerket, det var 5 påmeldt hvorav 4 bestod..

Godkjenning regnskap

Kasserer gjennomgikk regnskapet og revisors rapport. Regnskapet viste et underskudd for 2019. Klubben investerte i ny pc i 2019 , det ble også diskutert høy strømpris. Utstillingen ble avlyst pga smittsom hundesykdom, og dette var også med på å framskaffe et underskudd.

Renskapet ble enstemmig godkjent.

Budsjett:

Budsjett for 2020 ble gjennomgått og tatt til etterretning.

Valg:

Valgkomiteen presenterte sitt forslag til styre og komiteer.

Leder: Thor Arne Moen

Nestleder:Harald Uldal

Sekretær:Monica Moen

Kasserer:Irene Gjevestad

Styremedlem:Magne Henne

Varamedlem:Bente Engebretsen

 

Arrangementkomite for utstilling ,lydighet og brukshundstevner

 

Rolf Iversen

Heidi Gjevestad

Bjørg Megrund

Nina Eilerås Heggetveit

 

Web-ansvarlig

Monica Moen/ Vibeke Solberg

Revisor:

Helge Engebretsen

 

Valgkomite

Leder : Inger Kristiansen

Medlem:Tone Borgersen

Medlem: Helene Uldal

Representant til HS -rep.møte : leder Thor Arne Moen

Valgkomiteen foreslo Erik Gunnestad og Eva Iren Aas til å underskrive protokollen.

Samtlige kandidater ble valgt.

 

Utmerkelser:

Det ble delt ut fårehunden i sølv til Bente Engebretsen

Fårehunden i Bronse til Magne Henne , Rolf Iversen og Knut Jensen.

Inger Kristiansen gikk av som leder i klubben , hun fikk gave og blomst for lang og tro tjeneste i 39 år .

Blomst til Helene Uldal som gikk av som kasserer

Magne Henne ble tildelt hovedstyrets ærespris 2019 for utstilling

Magne Henne fikk avdeling Grenlands pris for beste veteran.

Bjørn Arne Sandstå fikk avdeling Grenlands pris for beste unghund .

Gratulerer til alle prismottakere.

 

 

Refferent Monica Moen

 

REFERAT STYREMØTE 7 JANUAR 2020

 

Tilstede: Inger, Harald, Magne, Helene, Bente, Irene, Monica.

 

Sak 1.Referat fra forrige møte OK.

Sak 2. Valg, kandidater til HS.

AVD Grenland ser seg ikke i stand til å fremme kandidater til verv i NSCHK . Kandidater som er til valg er lagt ut på HS hjemmeside.

Sak 3. Schæferhund avl ,nye vurderinger.

Saken utgår.

Sak 4. Årsmøte 04.02.2020

2 innsats pokaler vil bli delt ut.

Inger tar kontakt med Tone i arrangement komiteen ang servering.

Sak 5. Eventuelt

 

Ref. Monica Moen

REFERAT STYREMØTE 3 DESEMBER 2019

 

TILSTEDE… INGER HARALD MAGNE BENTE IRENE MONICA

FORFALL… HELENE

 

SAK 1. REFERAT STYRET PÅ HJEMMESIDEN, OK

LEGGE UT PLANLAGTE ARRANGEMENT PÅ HJEMMESIDE,OK

SAK 2. HS-SAKER

A.OPPFORDRING AV VALGKOMITEEN SENTRALT TIL KANDIDATERTIL LEDIGE VERV I HS.SAKEN BLIR TATT OPP IGJEN PÅ STYREMØTE 7 JANUAR 2020.

B. MOTATT DOKUMENT FRA ENKELTE AVD VEDRØRENDE REF FRA EOGF DEN 5.10.2019, VEDRØRENDE BEMERKNING TIL REFERAT .STYRET TAR DOKUMENTET TIL ETTERRETNING PÅ NESTE MØTE 7 JANUAR.

SAK 3. JULEBORD HOS MAGNE 6 DES. MAGNE OG DAMENE HAR FULL KONTROLL OG VI GLEDER OSS.

SAK 4. RESULTATER FOR INNSATSPOKAL 2019 MÅ SENDES TIL Eigir-bk@online.no . FRIST 7 JAN 2020

FORSLAG TIL SAKER SOM MEDLEMMER ØNSKER Å TA OPP,MÅ VÆRE INNE TIL eigir-bk@online.no FRIST 7 JANUAR 2020.

SAK 5. FELLESTRENINGER FREMOVER BLIR PÅ SØNDAGER KL 11 , PÅ HYTTA ELLER HOS MAGNE.

STED FOR TRENING MEDDELES UKA FØR.

SAK 6. EVENTUELT

H-AD INDEKS.

STYRET BEHANDLER DENNE SAKEN I NESTE STYREMØTE HOS MAGNE 7 JANUAR KL 19.

 

 

REF… Monica Moen

 

 

STYREMØTE 29 OKT 2019

 

TILSTEDE. INGER HARALD MAGNE IRENE BENTE HELENE MONICA .

 

SAK 1. GODKJENNING AV REFERAT FRA FORRIGE MØTE . OK ,BLIR LAGT UT PÅ HJEMMESIDEN

SAK 2. REFERAT FRA EKSTRAORDINÆRT REP MØTE . GEIR FLØNES MOTBEVISTE ALT HAN BLE ANKLAGET FOR ,VED STEMMEAVGIVNING FIKK GEIR FLØNES FULL TILITT.

SAK 3.OPPSUMMERING FRA SPRÅKKURSET MED LUNDKVIST HUNDESKOLE. STOR SUKSESS ALLE VAR VELDIG FORNØYD. VELDIG LÆRERIKT KURS .

SAK 4. INFORMASJON VEDRØRENDE RIK KURS . GODKJENT OG FULLT KURS MED 8 PÅMELDT. TEORI HOS MAGNE FREDAG , LØRDAG OG SØNDAG ER DET PÅ SCHÆFERHYTTA.

SAK 5. DATO FOR ÅRSMØTE . 4 FEBRUAR 2020 KULESBUA HERKULES KL 18

SAK 6. JULEBORD 2019 HOS MAGNE 6 DESEMBER KL 19. 500 KR PR PERS INKL DRIKKE TIL MATEN.

PÅMELDINGSFRIST 20 NOVEMBER TIL eigir-bk@online.no

SAK 7. TILBAKEMELDING VEDRØRENDE RESTAURERING AV VEIEN OPP TIL HYTTA . BRA TILTAK KJEMPEBRA INNSATS OG TAKK TIL SPONSORERE.

SAK 8 . EVENTUELT . FLOTT INNSATS PÅ DUGNADEN PÅ HYTTA .PLENKLIPPING VEL GJENNOMFØRT . MÅLSETTINGER FREMOVER , ØNSKE OM BRUKSHUND TRENING .

 

NESTE STYREMØTE 3 DESEMBER KL 19 HOS MAGNE.